Puheterapeutit Oulussa

Kysy asiantuntijan puhelinnumeroa seuraavasta numerosta: 040 139 6400

 

 

Heidi Pesonen

Tiiminvetäjä, Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen työskennellyt keskussairaalan lastenneurologisessa yksikössä, jossa työnkuvaani kuului kielellisten taitojen, vuorovaikutustaitojen ja syömisen arviointia, lähiympäristön ohjausta ja kuntoutussuunnitelmien laatimista yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Yksityisellä sektorilla olen työskennellyt vuodesta 2016 saakka. Asiakkaani ovat olleet pääasiassa lapsia ja nuoria.

Kokemusta on kertynyt mm. vuorovaikutuspulmien, viivästyneen puheen kehityksen, dyspraksian ja artikulaatiovirheiden, kielelliskognitiivisten vaikeuksien, autisminkirjon häiriöiden, syömisvaikeuksien, sisäkorvaistutelasten, halkiolasten, psyykkisesti oireilevien lasten ja kaksikielisten lasten kuntouttamisesta sekä äänihäiriöiden hoidosta.

Teen mielelläni yhteistyötä asiakkaan lähiyhteisöjen kanssa, jotta terapia olisi vaikuttavaa ja yhdessä sovitut tavoitteet saavutettaisiin.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

2011       Tukiviittomat (3pv)

2014       Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (1pv)

2014       Motivoiva haastattelutekniikka valmentavan ohjauksen työkaluna (1pv)

2014       Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta (1pv)

2016       Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC (1pv)

2016       OPT 1 ja Feeding therapy (4pv)

2017       Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2pv)

2017       PECS Picture exchange communication system (2pv)

2017       Apusanamenetelmä (1pv)

2017       Mielekkään kielen resepti (1pv)

2018       Kielijänne -tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista (1pv)

2018       Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop (1pv)

2018       ICF toimintakyky (2pv)

2018       S.O.S. Approach to feeding & suomalaiset käytännöt lasten syömisvaikeuksissa  (5pv)

2019       PRT (Pivotal response training)- koulutus (2pv)

2019       Lasten syömisvaikeudet/ Puheterapeuttipäivien täydennyskoulutus (2pv)

2019       6. Pohjoismainen syömisvaikeuksien konferenssi (2pv)

2019       Face former terapia ja myofunktionaalinen terapia -koulutus (1pv)

2020       Kättä pidempää -puheen kuntoutuksen apuvälineet (1pv)

2020       Satakieliseminaari (2 pv)

2021       AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät (2 pv)

2024      Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv)

Elisa Jaakola

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt pääosin yksityisellä sektorilla. Suurimmaksi osaksi olen kuntouttanut lapsia, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, viivästynyt puheen kehitys tai puhemotorisia pulmia. Jonkin verran kokemusta löytyy myös mm. laaja-alaisista kehityshäiriöistä, suulakihalkioista, änkytyksestä, autismikirjon häiriöistä sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöistä. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC) ovat myös olleet osa työtäni.

Haluan kehittää osaamistani mahdollisimman laajasti puheterapian eri osa-alueilla ja kouluttautua säännöllisesti. Erityiskiinnostuksen kohteita ovat puhemotoriset sekä myofunktionaaliset pulmat.

Toimin puheterapeuttina Oulun alueella asiakkaan lähiympäiristössä sekä etänä ympäri Suomen.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pvä), 2024
Buteyko clinic method training (100h), 2023
Diagnosis and Treatment of CAS Using Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC), 2023
Esihenkilökoulutus, Pysäkki esimiehille, 2023
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla osat 1 ja 2, Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus 2022-2023
Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen (1 pvä), Katja Koski 2021
Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille (2 pvä), Hanna Mäkinen, 2021.
Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (5 op), 2020
PROMPT: Bridging Prompt technique to intervention, kosketusvihjemenetelmä (7 pvä) 2018-2019
Kättä pidempää, apuvälineitä suun motoriikkaan, 2019
PECS 1 BASIC (Picture Exchange Communication System), kuvanvaihtomenetelmä, 2017
Kuvakommunikaation ABC, 2017
Leikki – lapsen tärkein toiminta, 2017
Mielekkään kielen reseptit, 2017
Laulupiirtämisen menetelmä, 2017
Tukiviittomien peruskurssi, 2015

Johanna Roiha

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut Oulun yliopistosta puheterapeutiksi kesällä 2022. Loppuharjoitteluni suoritin Kuopion
kaupungin perusterveydenhuollossa, jossa tein alle kouluikäisten lasten arviointia sekä kuntoutusta.
Mielenkiinnon kohteeni on erityisesti puhemotoristen taitojen ja epäselvän puheen kuntoutuksessa, mutta
minua kiinnostaa myös puheen ymmärtämisen, kerronnan sekä nimeämisen kuntoutus. Kokemusta minulta
löytyy erilaisista lasten äänteellisten ja kielellisten taitojen kuntoutuksesta, kuten dyspraktisen puheen,
kielen kehityksen viivästymän ja lukitaitojen kuntoutuksesta.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä (1 pv), Elina Niemitalo-Haapola 2020

Etäkuntoutuskoulutus (1pv), Heli Konola 2020

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (2 pv), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus, 2023

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pvä), 2024

Maiju Karhu

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Minulla on kokemusta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä niin kerronnan, autismin, kehitysvammaisten parissa kuin myös huonokuuloisten kuntoutuksesta. Kokemusta on myös kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutuksesta, kommunikoinnin apuvälineiden käytöstä sekä lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutuksesta.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Puheterapeutti
 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin
 • OPT 1+ 2
 • Mindfullness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena

Olli Liukkonen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2015 kuntouttaen ja arvioiden kaiken ikäisiä eri
häiriöryhmien asiakkaita. Minulla on kokemusta Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen
toteuttamisesta etänä ja lähikontaktilla sekä erilaisten kuntoutusmuotojen ja kuntoutusta tukevien
välineiden/materiaalien kehittämisestä (etäterapia, kuntoutusta tukevat verkkomateriaalit). Pidän
kuntoutuksessa erityisen tärkeänä lähiyhteisön ohjausta ja integroimista osaksi kuntoutusjaksoa perheen
voimavarat huomioiden.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Tukiviittomien alkeiskurssi, 3 op., Oulun Yliopisto, 2013
 • Rakenteellinen kirjaus -koulutus, 8h, Coronaria Kuntoutus, 2016
 • GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, 8h, Terameri Kuntoutus Oy, 2016
 • Näin ohjaan yhteisöä, 4h, Therapeija, 2016
 • Sitoutumista ja yhteistyötä, 4h, Therapeija, 2016
 • Motorisen oppimisen vaikeudet, 1 op., Niilo Mäki Instituutti, 2016
 • iPad kommunikaation tukena, 6h, Terapiapaja, 2017
 • Dysfagia ALS-, MS- ja Parkinsonin taudissa, 8h, Dysfagialiitto, 2017
 • Etäkuntoutus, Professio Oy, 2 päivää, 2017
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 8h Tuula Savinainen-Makkonen, 2017
 • Puheterapiaa etänä? Lakipykälistä toteutukseen, 3h, Therapeija, 2017
 • Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen (1 pvä), Katja Koski 2021
 • Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen, Äännekoulu 2021
 • Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta, Mia Sarvanne 2021
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (1pv), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus 2022

Sanna Maarala

Puheterapeutti, FM

 

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2020. Tähän mennessä olen työskennellyt kuntouttavana puheterapeuttina enimmäkseen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa. Erityisesti minulta löytyy kokemusta lasten epäselvän puheen kuntoutuksesta, lasten kielellisten ongelmien kuntoutuksesta sekä artikulaatioterapiasta. Jonkin verran kokemusta löytyy myös vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta, kireän kielijänteen aiheuttamien ongelmien kuntouttamisesta sekä valikoivan puhumattomuuden kuntoutuksesta. Puheterapeuttina olen lämminhenkinen, kannustava ja ymmärtäväinen. Työssäni minulle on tärkeää luottamuksellisen ja hyvän terapiasuhteen luominen sekä jokaisen asiakkaan kohtaaminen yksilönä. Myös toimiva moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö lähiympäristön kanssa auttavat puheterapiajakson tavoitteiden saavuttamisessa. Minua kiinnostaa kaikenlaisten ja kaikenikäisten asiakkaiden kuntouttaminen.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus, 2020

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 2021

Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, 2021

Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoittamisen tukeminen, 2023

Tavoitteena sujuva lukutaito, 2023

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä, 2024

Eveliina Kemppainen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen työskennellyt vuodesta 2014 lähtien yksityisillä palveluntuottajilla. Etäkuntoutusta olen tehnyt vuodesta 2015 lähtien lähikuntoutuksen rinnalla. Olen osallistunut myös useisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin asiakastyön rinnalla. Kokemusta minulla on eniten alle kouluikäisistä lapsista, joilla on erilaisia kielellisiä pulmia, mutta työskentelen mielelläni eri ikäisten asiakkaiden kanssa aina lapsista ikäihmisiin saakka.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (1pv), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus 2022

Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen (1 pvä), Katja Koski 2021

Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC, Helsinki, Tuula Savinainen-Makkonen ja Annukka Kuutsa, 1pv

PRT – Pivotal Response Training ja voimauttava vuorovaikutus autistisen lapsen  kommunikoinnin kuntoutuksessa, Oulu, Tutoris Oy, 2019, 1pv

Teknologia kuntoutuksessa, Oulu, Tutoris Oy, 2018, 3pv

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2pv), Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (1pv), Management of Pediatric Motori Speech Disorders (2pv), 2016-2018, Oulu ja Helsinki, Tuula Savinainen-Makkonen ja Annukka Kuutsa, 5pv

Etäsertifikaatti, Oulu, Tutoris Oy, 2017, 1pv

Kuntoutukseen liittyvät ohjelmistot (Diarium, IMS, Kanta), Oulu, Tutoris Oy, 2017, 1pv

OPT-1 Verkkokurssi, Talktools, 2016, 2pv

Autismikuntoutus arjessa, Oulu, Tutoris Oy, 2016, 5pv

Tabletti kuntoutus- ja terapiatyössä, Oulu, Tutoris Oy, 2015, 1 pv

GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, Rovaniemi, Lapin AMK, 2014, 3 op

Niina Mehtomaa

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2017 Oulun yliopistosta. Opintoihin
kuuluvan loppuharjoittelun suoritin erikoissairaanhoidon puolella
lastenneurologisella poliklinikalla, jossa työskentelin vielä harjoittelun
jälkeen muutamia viikkoja sijaisena. Valmistumiseni jälkeen olen toiminut
puheterapeuttina mm. yksityisellä sektorilla, jossa työskentelin Kelan
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden parissa. Lisäksi olen
toiminut puheterapeuttina kunnallisella puolella, jossa työtehtäviini
kuului alle kouluikäisten lasten arvioiminen, kuntoutus sekä lähiympäristön
ohjaus. Työurani aikana minulle on kertynyt kokemusta pääasiassa
viivästyneen kielenkehityksen, vuorovaikutuspulmien, kehityksellisen
kielihäiriön sekä epäselvän puheen kuntoutuksesta.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

 

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv)

Vuorovaikutuksen pulmien kuntouttaminen autismikirjon asiakkaalla (6 h).

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (8 h)

Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen (1 päivä)

Lasten änkytys -kohtaamisesta kuntoutukseen (7 h)

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, Oulun yliopiston
täydennyskoulutus (5 op)

Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (puoli
päivää)

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 päivää)

Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänteet kuntoutetaan, (1 päivä)

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe (1 päivä)

PRT (2 päivää)

iPad kuntoutuksessa (1 päivä)

Sanna Tikkanen

Tiiminvetäjä, Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2012 lähtien, ensin terveyskeskustyössä arvioiden ja kuntouttaen asiakkaita vauvasta vaariin ja sitten yksityisellä puolella kuntouttaen pääasiassa Kelan maksamia asiakkaita. Asiakaskuntani on koostunut suurimmaksi osaksi alle kouluikäisistä lapsista, joilla on erilaisia kielenkehityksen pulmia. Minulla on kokemusta myös aikuisasiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Käytän mielelläni erilaisia AAC-keinoja työssäni helpottamaan kommunikointia puolin ja toisin. Pyrin aina löytämään jonkin asiakasta henkilökohtaisesti innostavan ja kiinnostavan asian, jonka ympärille terapiasta voi rakentaa mukavan ja mielenkiintoisen tapahtuman. Lasten kanssa löytyy helposti juteltavaa, sillä kotona 3- ja 5-vuotiaat lapset pitävät huolen siitä, että äiti pysyy ”ajan hermolla”. Vapaa-ajallani juoksen pallon perässä ja toteutan itseäni käsitöitä tekemällä. Työssä pääsen toteuttamaan itseäni myös materiaalien valmistamisen parissa ja etäpuheterapia onkin avannut siihen aivan uusia ovia!

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • 2012                    Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa, Oulu, 1pv
 • 2012                    PRT-menetelmän koulutus, Honkalampi-säätiö, Oulu, (1pv)
 • 2013                   GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rovaniemi, 3pv
 • 2013                    Muisti ja oppiminen – Teoriaa ja harjoituksia, Niilo Mäki Instituutti, Oulu, 1pv
 • 2013                    Lasten ja aikuisten puheen apraksia – Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (lasten osuus), Edythe Strand, Oulu, 3 pv
 • 2014                    Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä, Aino Mattinen, Oulu, 1 pv
 • 2015                    ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) järjestäjänä: Vauhtia autismikuntoutukseen – AVANTI! -hanke ja Terameri Kuntoutus Oy , 18. – 19.11.2015, 11. – 12.1.2016, 7. – 8.4.2016,  koulutuskokonaisuus 6 päivää
 • 2018                   Terapeuttisuuden peruspalikat ja lasta kuunteleva leikki puheterapeutin työvälineenä, Erja Kare ja Tuula Sorvisto, Oulu 1 pv
 • 2018                   OPT1-verkkokurssi, TalkTools, 2pv
 • 2019                    Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen, Helsinki 2pv, 6.-7.6.2019, Cynthia Cress
 • 2020                   AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät, etätoteutus, Professio 14h
 • Kielijänne. Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, Hanna Mäkinen 2021
 • Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen (1 pvä), Katja Koski 2021
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (1pv), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus 2022
 • Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Anu Kaijala

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2014 ja työskennellyt pääasiassa yksityisellä sektorilla Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden parissa. Asiakkaani ovat olleet lapsia ja nuoria.
Minulla on monipuolisesti kokemusta lasten kielellisten häiriöiden, kommunikaatio- ja vuorovaikutuspulmien kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta.

Puhetta tukevien
ja korvaavien (AAC) keinojen käyttö on luonteva osa työtäni. Mielenkiintoni kohdistuu erityisesti puhemotorisiin ongelmiin, syömisen haasteisiin sekä pienten puhumattomien lasten kanssa työskentelyyn. Haluan kehittää osaamistani mahdollisimman laaja-alaisesti kouluttautumalla säännöllisesti. Puheterapeuttisen kuntoutuksen lisäksi minulla on kokemusta lasten kielellisten taitojen arvioinnista.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

2024 Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv)
2020 AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät (2 pv)
2019 S.O.S. ja suomalaiset käytänteet syömisvaikeuksissa: SOS Approach to feeding peruskurssi (4pv) ja
Syömisen a´la carte (1pv)
2020 Mitä vikaa syömisessä? Suomen kuntoutuskouluttajat (1 pv)
2019 Faceformer-koulutus (1 pv)
2019 6th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children (2 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen
vuorovaikutukseen (2 pv)
2019 Bridging PROMPT: Technique to Intervention (3pv)
2018 Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla workshop (1 pv)
2018 Kielijänne, tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista (1 pv)
2017 Picture Exchange Communication System (PECS) (2 pv)
2017 Introduction to PROMPT: Technique workshop (3 pv)
2016 A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders (1 pv)
2016 OPT 2: Assessment and program plan development (2 pv)
2016 ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) (6 pv)
2015 OPT 1: a Three-part treatment plan for oral placement therapy. Terapeija (2 pv)
2015 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari (1 pv)
2015Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin (1pv)
2014 GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä (3 pv)
2013 Lasten ja aikuisten puheen apraksia – Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (1 pv)

Maija-Riikka Koivunen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi keväällä 2021 Oulun yliopistosta. Suoritin loppuharjoitteluni perusterveydenhuollossa, jossa puheterapiatyön painopisteenä oli alle kouluikäisten lasten arviointi, kuntoutus ja lähiympäristön ohjaus ja neuvonta. Minulla on kokemusta äännevirheistä ja muista puhemotoriikan pulmista, viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä, puheen ymmärtämisen haasteista, erilaisista kielellisistä pulmista, sekä monikielisten lasten viivästyneestä kielenkehityksestä. Minulla on hieman kokemusta myös aikuisasiakkaiden kuntoutuksesta, ja pidänkin kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt ennen valmistumistani opintojen ohella myös puheterapiamateriaalien suunnittelijana ja valmistajana.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

– Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (1pv), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus 2022

– Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen (1 pv), Joanna Löytömäki 2021
– Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen (5 op), Oulun yliopiston logopedian täydennyskoulutus 2021
– Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen (1 pv), Katja Koski 2021
– GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä (1 pv), Elina Niemitalo-Haapola 2020
– Tukiviittomien peruskurssi, 2019

Heidi Hoisko

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta v. 2014. Ennen valmistumistani toimin hetken aikaa
perusterveydenhuollossa puheterapeutin sijaisena. Loppuharjoitteluni toteutui Rovaniemellä Kolpeneen
palvelukeskuksessa, jossa arvioin kehitysvammaisten tai autisminkirjon lasten puheen, kielen,
vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin, sekä nielemisen ja syömisen taitoja osana moniammatillisen
työryhmän arviota. Sain myös arvokasta kokemusta kuntoutussuunnitelmien laatimisesta.
Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt yksityispuolella sekä Kelan asiakkaiden että
perusterveydenhuollon ostopalvelun kautta tulevien aikuis- ja lapsiasiakkaiden kanssa. Kokemusta olen
saanut arviointi-, ohjaus- ja kuntoutustyöstä. Tällä hetkellä erityinen mielenkiinnon kohteeni on
aikuisasiakkaiden puheterapeuttinen kuntoutus (esim. afasia, neurologisperäiset puheen, kommunikoinnin
ja äänen häiriöt, nielemisvaikeudet). Työskentelen kuitenkin mielelläni myös lasten ja heidän
lähiympäristönsä kanssa. Puheterapiassa haluan kohdata jokaisen asiakkaani yksilöllisesti ja
kokonaisvaltaisesti, unohtamatta lähiympäristön merkitystä kuntoutumisessa.
Tarjoan lähipuheterapiaa Oulun ja lähikuntien alueella sekä etäpuheterapiaa kaikkialle Suomeen.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024
 • SPEAK OUT!® & LOUD Crowd®, Parkinson Voice Project (2023)
 • Nieleminen ja hengitys, Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys (2022)
 • Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen (5op), Oulun
  yliopisto (2022)
 • Tunnetaitojen tukeminen kuntoutustyössä, Tunne&Taida Oy (2021)
 • Aikuisten AAC, Intonaattorit Oy (2021)
 • Hybridikuntoutus, Tutoris Oy (2021)
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, Katja Koski (2021)
 • ICF-luokitus/Käytännöstä teoriaan, Annemari Suokko (2021)
 • Foundation FEES course, Susan
 • Langmore/Trish Cavanagh (2019)
  A Three-Part Treatment Plan for Oral
 • Placement Therapy (OPT 1) (2018)
 • Teknologia kuntoutuksessa -koulutuskokonaisuus: Etäkuntoutus, virtuaalikuntoutus,
  teknisavusteinen kuntoutus ja laitteet, Tutoris Oy (2018)
 • Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana, Suomen Puheterapeuttiliitto ry (2018)
 • Etäsertifikaatti, Tutoris Oy (2018)
 • Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä, Sanamaailma Oy (2015)
 • Tabletti kuntoutus- ja terapiatyössä, Tutoris Oy (2015)
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Tuula-Savinainen-Makkonen/Annukka Kuutsa (2015)
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin, Kipinäkeskus (2014)

Sanni Suutari

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta kesällä 2022. Opintojen aikana kerrytin kokemusta lasten äänteellisten ja kielellisten haasteiden kuntoutuksen parissa, tutustuin myös afasiakuntoutukseen. Suuntasin opintojani erityisesti autismikirjon häiriöiden kuntoutukseen, joka on yksi minua kiinnostavista asioista puheterapian kentällä. Pitkän loppuharjoittelun suoritin Oys Kehitysvammahuollossa, jossa sain arvokasta kokemusta kehitysvammaisten lasten ja nuorten kielellisten taitojen arvioinnista. Teen etäpuheterapiaa kaikkialle Suomeen. Otan mielelläni asiakkaiksi lasten lisäksi myös nuoria ja aikuisia. Minulle työssäni tärkeitä asioita ovat asiakkaan kohtaaminen omana itsenään sekä hänen vahvuuksiensa ja mielenkiinnonkohteidensa huomioiminen, sekä lähiyhteisön ohjaaminen ja tukeminen.

Teen työtäni lempeällä ja hauskalla asenteella, mukanani ovat myös epäviralliset puheterapiakissat Hilma ja Oiva.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Henni Kääriäinen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2022. Suoritin loppuharjoitteluni
perusterveydenhuollossa, jossa työhöni kuului arviointia, kuntoutusta sekä yhteistyötä asiakkaan
lähiympäristön kanssa. Minulla on kokemusta muun muassa puhemotoristen pulmien, lukivaikeuksien ja
viivästyneen puheen kehityksen kuntoutuksesta sekä epäselvän puheen ja muiden kielellisten taitojen
arvioinnista. Asiakkaani ovat olleet pääasiassa lapsia, mutta teen mielelläni töitä myös aikuisasiakkaiden
kanssa.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Viittomakieli 1, Vuolle Opisto 2019

Kireän kielijänteen vaikutukset -webinaari, Äännekoulu 2020

Etäkuntoutus-koulutus (1op), Oulun yliopisto 2021

Mihin afasian puheterapia on menossa? -webinaari, Afasian kuntoutustutkimusyhdistys ry 2022

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Hanna Ilkka

Puheterapeutti, FM

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Miia Haataja

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Työskentelen puheterapeuttina terveyskeskuksessa sekä yksityisellä sektorilla Oulun ja lähikuntien alueella. Terveyskeskuksessa työhöni kuuluvat arvioinnit ja kuntoutusjaksot sekä aikuis- että lapsiasiakkaille. Yksityisellä sektorilla toimin kuntouttavana puheterapeuttina pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitseville asiakkaille. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2022. Olen kuntouttanut ja arvioinut lapsilla viivästyneen puheen ja kielenkehityksen, kielellisen erityisvaikeuden, epäselvän puheen sekä muita äänteellisiä vaikeuksia. Aikuisasiakkaista minulla on kokemusta äänihäiriöiden ja afasian kuntoutuksesta. Lisäksi olen kuntouttanut muun muassa lukemisen ja kirjoittamisen haasteita, valikoivaa puhumattomuutta sekä sosiaalisen ja pragmaattisen kielen haasteita. Minua kiinnostaa erityisesti viivästyneen puheenkehityksen, äänteellisten pulmien, kielellisen erityishäiriön sekä autismikirjon kuntoutus. Käytän työssäni aktiivisesti puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä kuten kuvia ja viittomia. Työssäni parasta on, kun saamme yhdessä asiakkaan kanssa jakaa ilon ja onnistumisen kokemuksia. Minulle on tärkeää kohdata asiakas yksilöllisesti ja läsnäolevasti sekä tehdä yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024
Myofunktionaalisen ajattelun perusteet, 2024
Puheen ymmärtämisen kuntoutus 1 ja 2, 2023, Taking Turns

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 2023, Kuntoutus Akatemia
Oral Placement Therapy 1 (OPT), 2022, TalkTools
Selective Mutism – Evidence Based Practices, 2022, Kuntoutus Akatemia
Viittomakieli 1 ja 2, Viittomakieli keskustelu, 2019–2020, Vuolle-opisto ja Oulu-opisto
Etäpuheterapia, 2020, Heli Konola
Kerronta, 2019, Leena Mäkinen

Mia Hirvonen

Puheterapeutti, FM

Yleistä
Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 1999. Yli 20 vuoden työurani aikana olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että yksityisellä sektorilla. 

Perusterveydenhuollossa työnkuvani painottui päiväkoti- ja kouluikäisten lasten puheen ja kielen kehityksen arviointiin ja kuntoutukseen sekä perheiden ja lähiympäristöjen ohjaukseen  moniammatillista yhteistyötä unohtamatta. Yksityisellä sektorilla työni pääpaino on ollut Kelan asiakkaiden kuntoutuksessa. 

Erityisalaani ovat: dyspraksia, oraalimotoriset häiriöt, kielelliset erityisvaikeudet (SLI), kouluikäisten kuntoutus sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet.
Ihmisenä olen helposti lähestyttävä ja pidän tärkeänä, että jokainen voi tulla vastaanotolleni juuri sellaisena kuin on. Yhdessä tiiminä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa saavutamme tavoitteet. Minulle on tärkeää, että jokainen asiakas voi tulla vastaanotolleni hymy huulilla ja lähteä vielä leveämmän hymyn kanssa pois.
Tärkeimmät lisäkoulutukset

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II 2023
Puheen Ymmärtämisen kuntoutus, osa I 2023
Mentalisaatio kuntouttajan mielessä 2023
The SOS Approach to Feeding 2018
PROMPT 2018
Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista
kommunikoinnin ja, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen
tukemiseen 2018
2017 ASHA Convention 2017
Ammatinharjoittajakoulutus 2017
AAC ja Kertominen 2017
Kättä Pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen
kuntoutuksessa 2017
GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin
menetelmä 2017
Positiivinen psykologia vuorovaikutteisessa terapiatyössä 2016
Kuinka MPV-äänne kuntoutetaan 08/2016, Helsinki
Oral Placement Therapy 1-2 ja Apraxia 2015
Goal Attainment Scale (GAS) käytännössä 2015
Miten sovellan ICF-luokitusta työssäni 2015
Laulupiirtämisen perusteet 2015
Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista 2015
Go Talk Now 2015
Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja
vanhempien yhteistyönä 2015
Kosketusvihjeet käyttöön 2014
Kouluikäisten kuntoutus 2014
Kielellinen erityisvaikeus 2010

Heta Svärd

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2023. Opintoihini kuuluvan loppuharjoittelun suoritin Oulussa perusterveydenhuollossa, jossa toimenkuvaani kuului lasten puheterapeuttista arviointia ja kuntoutusta sekä lapsiasiakkaiden kommunikaatioympäristön ohjausta. Minulla on kokemusta muun muassa viivästyneen puheenkehityksen kuntoutuksesta sekä lasten kielellisten ja puhemotoristen pulmien, epäselvän puheen ja lukivaikeuksien kuntoutuksesta. Pidän tärkeänä sitä, että terapiassa on innostava ja turvallinen ilmapiiri, mitkä tukevat kuntoutuksen tavoitteisiin pääsyä. Tällä hetkellä teen etäkuntoutusta ja asiakkaani ovat lapsia, mutta olen kiinnostunut myös arvioinnista ja lähikuntoutuksesta sekä työskentelystä aikuisasiakkaiden kanssa.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Äänteellisten taitojen vakiinnuttaminen puheeseen
Etäterapia nykyaikaisin metodein
Kouluikäisten lasten puheterapeuttinen arviointi ja kuntoutus
Viittomat puheen tukena 1

Anna Latvakoski

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2015 ja tehnyt pitkään terveyskeskuksen puheterapeutin työtä.
Olen saanut monipuolista kokemusta eri häiriöryhmistä. Myös aikuisneurologista kokemusta on kertynyt
afasia-, nielemis- ja äänihäiriöpotilaista. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on ihmisen kokonaisvaltaisuus ja
se, miten sen voi huomioida myös puheterapiassa. Olenkin kouluttautunut tälle puolelle viime vuosina
opiskelemalla mm. Mindfulness-tunnetaitovalmennusta ja psykofyysistä psykoterapiaa. Puheterapiassa
minua kiinnostavat äänihäiriöt, aikuisneurologia, änkytys, mutta myös pienten lasten kanssa työskentely on
lähellä sydäntäni.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Keskosen syömiskehitys ja syöttämisen haasteet, 0,5 pv (2015)
 • Aikuisneurologisen puheterapian nykytilanne ja -käytänteet – uusia ratkaisuja etsimässä, 1 pv (2015)
 • Alueellinen koulutus kielijänteestä ja puheterapiasta (2019) 0,5 pv
 • Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe (2019) 1 pv
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 1 pv (2019)
 • ELS Workshop dysphagia, 2 pv (2019)
 • Foundation FEES courses, 2 pv (2019)
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja, 1 pv (2021)
 • Änkytys – hyvät puheterapiakäytännöt, osa 1: Änkytyksen kohtaaminen puheterapiassa, 0,5 pv (2021)
 • Mindfulness-tunnetaitovalmentaja 25 op (2022)
 • Änkytys osana elämää – kohtaaminen ja arviointi, 2 pv (2023)
 • Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op (2023)
 • Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Milja Pulkkinen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi keväällä 2021 Oulun yliopistosta. Valmistumiseni jälkeen työskentelin
hetken perusterveydenhuollon puolella, jossa sain kokemusta lapsi- ja aikuisasiakkaiden arvioinnista ja
kuntoutuksesta. Tällä hetkellä toimin etäpuheterapeuttina ja teen työtä lasten ja nuorten parissa.
Työ eri ikäisten lasten kanssa on innostavaa ja mielenkiintoista. Puheterapeuttina minulle on tärkeää
asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sekä toimiva yhteistyö lähiympäristön aikuisten kanssa,
tekemisen iloa unohtamatta! Minulla on kokemusta mm. puhemotoriikan haasteista ja äännevirheistä,
viivästyneestä puheen- ja kielenkehityksestä sekä erilaisista kielellisistä pulmista ja puheen ymmärtämisen
vaikeuksista.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

2020 Tukiviittomien peruskurssi
2021 Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, Äännekoulu
2022 Havainnoidaan lisää – syventävä koulutus, Äännekoulu
2022 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
2022 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus, Kipinäkeskus
2022 Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen, Äännekoulu
2024 Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Reetta Lehtola

Puheterapeutti, FM

Outi Ala-Kokko

Puheterapeutti, FM

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024

Emilia Malinen

Puheterapeutti, FM

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv), 2024