Asiantuntijaesittelyt

Ammattilaisemme

Olli Liukkonen

Vastaava puheterapeutti

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Valmistuin puheterapeutiksi lokakuussa 2015 Oulun yliopistosta. Puheterapeutin työt aloitin kesällä 2014 ollessani Varkauden terveyskeskuksen ja aluesairaalan puheterapeuttina, jolloin suurin osa työstäni koostui lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Syksystä 2014 kevääseen 2015 toimin Terameri Kuntoutuksen puheterapeuttina arvioiden ja kuntouttaen lapsi- ja aikuisasiakkaita. Pääpaino oli kuitenkin selkeästi kiinnostuksen kohteessani, aikuisasiakkaissa, ja ennen kaikkea afasiakuntoutuksessa. Loppuharjoitteluni suoritin Ylä-Savon SOTE Kuntayhtymässä (kesä 2015), jossa arvioin ja kuntoutin kaikenikäisiä ja kaikkiin häiriöryhmiin kuuluvia, mutta ennen kaikkea tein alle kouluikäisten kielen arviointia. Puheterapeutin työni lisäksi toimin erityisryhmän kuntosali- ja salibandyohjaajana. Harrastuksiini kuuluu kuntosali ja snooker.

Etäpalveluista kiinnostuin lukiessani maailmalla tehtyjä tutkimuksia etäkuntoutuksen vaikuttavuudesta. Lisäksi isona tekijänä oli tieto alueellisesta epätasa-arvosta puheterapiapalvelujen saatavuuden suhteen. Suomessa on alueita, joissa kuntoutukseen pääsy on joko mahdotonta tai vie suhteettoman paljon aikaa. Usein terapian aloitus viivästyy niin, että terapian vaikuttavuus on tutkimusten mukaan huomattavasti alhaisempi kuin optimitilanteessa aloitetun kuntoutuksen. Etäkuntoutusta toteuttamalla ja kehittämällä uskon pystyväni vaikuttamaan tasapuolisuuteen ja terapian hyöytysuhteeseen.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Tukiviittomien alkeiskurssi, 3 op., Oulun Yliopisto, 2013
 • Rakenteellinen kirjaus -koulutus, 8h, Coronaria Kuntoutus, 2016
 • GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, 8h, Terameri Kuntoutus Oy, 2016
 • Näin ohjaan yhteisöä, 4h, Therapeija, 2016
 • Sitoutumista ja yhteistyötä, 4h, Therapeija, 2016
 • Motorisen oppimisen vaikeudet, 1 op., Niilo Mäki Instituutti, 2016
 • iPad kommunikaation tukena, 6h, Terapiapaja, 2017
 • Dysfagia ALS-, MS- ja Parkinsonin taudissa, 8h, Dysfagialiitto, 2017
 • Etäkuntoutus, Professio Oy, 2 päivää, 2017
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 8h Tuula Savinainen-Makkonen, 2017
 • Puheterapiaa etänä? Lakipykälistä toteutukseen, 3h, Therapeija, 2017
Etäterapia

Etäpuheterapeuttina pystyn tarjoamaan palveluja muun muassa:

 • terveyskeskuksille
 • sairaaloille
 • kouluille
 • neuvoloille

Toimitamme kunnan terveyskeskukseen vain vähän tilaa vievän tietokoneen, johon on asennettu kaikki tarvittava ohjelmisto ICT-osastomme toimesta. Asiakas muodostaa itsenäisesti tai avustajan tukemana palvelupisteen tietokoneelta tietoturvallisen verkkoyhteyden puheterapeuttiin. Tapaamiseen voidaan ottaa mukaan myös avustaja. Etäpalvelun antaja vastaa etäyhteyteen liittyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta. Käytössämme on Kanta integroitu Diarium asiakastietojärjestelmä. Voimme myös kirjata palveluntarjoajan potilastietojärjestelmään etäyhteydellä.

Sari Väätäjä

Tiiminvetäjä

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2015 lähtien, kuntouttaen pääosin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa olevia eri-ikäisiä lapsiasiakkaita heidän arkiympäristöissään. Kokemusta minulla on muun muassa viivästyneen puheen ja kielenkehityksen, puhemotoriikan, suulakihalkion, autismikirjon ja varhaisen vuorovaikutuksen haasteista, sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien, kuten kuvakommunikaation ja tukiviittomien käytöstä ja ohjaamisesta lähiympäristölle. Jonkin verran kokemusta on myös aikuisasiakkaiden ääniongelmien ja kuulovikaan liittyvien haasteiden kuntouttamisesta.

Opintojen loppuharjoittelun tein Oysin Lastenneurologian poliklinikalla, jossa arvioin eri ikäisten lasten kielellisiä taitoja osana moniammatillista työryhmää. Olen kahden lapsen äiti ja aiemmalta koulutukseltani lastentarhanopettaja, joten lasten kanssa työskentely on lähellä sydäntäni. Erityisen tärkeänä työssäni pidän asiakkaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä, sekä sujuvaa yhteistyötä lähipiirin kanssa.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa, 2020
 • Pragmatics, play and theory of mind and executive functions (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Apusanamenetelmä, 2017
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2016
 • Apraxia, sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders, 2016
 • OPT-2, 2016
 • Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 2016
 • Näin ohjaat yhteisöä, 2016
 • PRT (Pivotal Response Training), 2016
 • OPT-2, 2015
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2015

Elisa Jaakola

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt pääosin yksityisellä sektorilla. Lyhyitä jaksoja olen työskennellyt myös terveyskeskuksessa sekä lastenneurologian poliklinikalla. Suurimmaksi osaksi olen kuntouttanut lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen kehitys tai puhemotorisia pulmia. Jonkun verran kokemusta löytyy myös laaja-alaisista kehityshäiriöistä, suulakihalkioista, änkytyksestä sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöistä. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC) ovat myös olleet osa työtäni. Haluan kehittää osaamistani mahdollisimman laajasti puheterapian eri osa-alueilla ja kouluttautua säännöllisesti.

Etäterapiaan minulla heräsi kiinnostus, kun toimin pari vuotta lähiterapeuttina pula-alueella ja näin miten valtava määrä lapsia jää ilman puheterapiaa tai puheterapian aloitus viivästyy. Halusin jatkaa työskentelyä samalle ja muille pula-alueille, vaikka muutin alueelta pois.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • PROMPT-kosketusvihjemenetelmä, tasot 1 ja 2 (Introduction to PROMPT: technique ja bridging PROMPT Technique to Intervention), 2018-2019
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2019
 • PECS 1 BASIC (Picture Exchange Communication System), kuvanvaihtomenetelmä, 2017
 • Kuvakommunikaation ABC, 2017
 • Leikki – lapsen tärkein toiminta, 2017
 • Mielekkään kielen reseptit – apu ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen, 2017
 • Laulupiirtämisen menetelmä, 2017
 • Tukiviittomien peruskurssi, 2015

Maiju Karhu

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Minulla on kokemusta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä niin kerronnan, autismin, kehitysvammaisten parissa kuin myös huonokuuloisten kuntoutuksesta. Kokemusta on myös kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutuksesta, kommunikoinnin apuvälineiden käytöstä sekä lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutuksesta.

Koulutukset
 • Puheterapeutti
 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin
 • OPT 1+ 2
 • Mindfullness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena

Jasmin Alian

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi 2016, minkä jälkeen olen ehtinyt tehdä sekä arviointi- että kuntoutustyötä pääosin eri-ikäisten lasten kanssa. Kokemusta minulla on karttunut laaja-alaisesti erilaisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta ja arvioinnista, kommunikoinnin tukikeinojen ja apuvälineiden hyödyntämisestä ja ohjaamisesta asiakkaiden lähiympäristöille sekä työskentelystä asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi autismi tai kehitysvamma. Tietojeni ja taitojeni kartuttamiseksi olen lisäksi osallistunut erilaisiin lisäkoulutuksiin.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Tukiviittomat 1, 2015
 • Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa, 2016
 • OPT 1 ja OPT 2, 2016, 2017
 • PRT (Pivotal Response Training), 2017
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin, 2017
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, 2018

Sanna Tikkanen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2012 lähtien, ensin terveyskeskustyössä arvioiden ja kuntouttaen asiakkaita vauvasta vaariin ja sitten yksityisellä puolella kuntouttaen pääasiassa Kelan maksamia asiakkaita. Asiakaskuntani on koostunut suurimmaksi osaksi alle kouluikäisistä lapsista, joilla on erilaisia kielenkehityksen pulmia. Minulla on kokemusta myös aikuisasiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Käytän mielelläni erilaisia AAC-keinoja työssäni helpottamaan kommunikointia puolin ja toisin. Pyrin aina löytämään jonkin asiakasta henkilökohtaisesti innostavan ja kiinnostavan asian, jonka ympärille terapiasta voi rakentaa mukavan ja mielenkiintoisen tapahtuman. Lasten kanssa löytyy helposti juteltavaa, sillä kotona 3- ja 5-vuotiaat lapset pitävät huolen siitä, että äiti pysyy ”ajan hermolla”. Vapaa-ajallani juoksen pallon perässä ja toteutan itseäni käsitöitä tekemällä. Työssä pääsen toteuttamaan itseäni myös materiaalien valmistamisen parissa ja etäpuheterapia onkin avannut siihen aivan uusia ovia!

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • 2012                    Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa, Oulu, 1pv

 • 2012                    PRT-menetelmän koulutus, Honkalampi-säätiö, Oulu, (1pv)

 • 2013                   GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rovaniemi, 3pv

 • 2013                    Muisti ja oppiminen – Teoriaa ja harjoituksia, Niilo Mäki Instituutti, Oulu, 1pv

 • 2013                    Lasten ja aikuisten puheen apraksia – Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (lasten osuus), Edythe Strand, Oulu, 3 pv

 • 2014                    Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä, Aino Mattinen, Oulu, 1 pv

 • 2015                    ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) järjestäjänä: Vauhtia autismikuntoutukseen – AVANTI! -hanke ja Terameri Kuntoutus Oy , 18. – 19.11.2015, 11. – 12.1.2016, 7. – 8.4.2016,  koulutuskokonaisuus 6 päivää

 • 2018                   Terapeuttisuuden peruspalikat ja lasta kuunteleva leikki puheterapeutin työvälineenä, Erja Kare ja Tuula Sorvisto, Oulu 1 pv

 • 2018                   OPT1-verkkokurssi, TalkTools, 2pv

 • 2019                    Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen, Helsinki 2pv, 6.-7.6.2019, Cynthia Cress

 • 2020                   AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät, etätoteutus, Professio 14h