Asiantuntijaesittelyt

Ammattilaisemme

Olli Liukkonen

Vastaava puheterapeutti

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Valmistuin puheterapeutiksi lokakuussa 2015 Oulun yliopistosta. Puheterapeutin työt aloitin kesällä 2014 ollessani Varkauden terveyskeskuksen ja aluesairaalan puheterapeuttina, jolloin suurin osa työstäni koostui lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Syksystä 2014 kevääseen 2015 toimin Terameri Kuntoutuksen puheterapeuttina arvioiden ja kuntouttaen lapsi- ja aikuisasiakkaita. Pääpaino oli kuitenkin selkeästi kiinnostuksen kohteessani, aikuisasiakkaissa, ja ennen kaikkea afasiakuntoutuksessa. Loppuharjoitteluni suoritin Ylä-Savon SOTE Kuntayhtymässä (kesä 2015), jossa arvioin ja kuntoutin kaikenikäisiä ja kaikkiin häiriöryhmiin kuuluvia, mutta ennen kaikkea tein alle kouluikäisten kielen arviointia. Puheterapeutin työni lisäksi toimin erityisryhmän kuntosali- ja salibandyohjaajana. Harrastuksiini kuuluu kuntosali ja snooker.

Etäpalveluista kiinnostuin lukiessani maailmalla tehtyjä tutkimuksia etäkuntoutuksen vaikuttavuudesta. Lisäksi isona tekijänä oli tieto alueellisesta epätasa-arvosta puheterapiapalvelujen saatavuuden suhteen. Suomessa on alueita, joissa kuntoutukseen pääsy on joko mahdotonta tai vie suhteettoman paljon aikaa. Usein terapian aloitus viivästyy niin, että terapian vaikuttavuus on tutkimusten mukaan huomattavasti alhaisempi kuin optimitilanteessa aloitetun kuntoutuksen. Etäkuntoutusta toteuttamalla ja kehittämällä uskon pystyväni vaikuttamaan tasapuolisuuteen ja terapian hyöytysuhteeseen.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Tukiviittomien alkeiskurssi, 3 op., Oulun Yliopisto, 2013
 • Rakenteellinen kirjaus -koulutus, 8h, Coronaria Kuntoutus, 2016
 • GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, 8h, Terameri Kuntoutus Oy, 2016
 • Näin ohjaan yhteisöä, 4h, Therapeija, 2016
 • Sitoutumista ja yhteistyötä, 4h, Therapeija, 2016
 • Motorisen oppimisen vaikeudet, 1 op., Niilo Mäki Instituutti, 2016
 • iPad kommunikaation tukena, 6h, Terapiapaja, 2017
 • Dysfagia ALS-, MS- ja Parkinsonin taudissa, 8h, Dysfagialiitto, 2017
 • Etäkuntoutus, Professio Oy, 2 päivää, 2017
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 8h Tuula Savinainen-Makkonen, 2017
 • Puheterapiaa etänä? Lakipykälistä toteutukseen, 3h, Therapeija, 2017

Sari Väätäjä

Tiiminvetäjä, Puheterapeutti, FM

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2015 lähtien, kuntouttaen pääosin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa olevia eri-ikäisiä lapsiasiakkaita heidän arkiympäristöissään. Kokemusta minulla on muun muassa viivästyneen puheen ja kielenkehityksen, puhemotoriikan, suulakihalkion, autismikirjon ja varhaisen vuorovaikutuksen haasteista, sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien, kuten kuvakommunikaation ja tukiviittomien käytöstä ja ohjaamisesta lähiympäristölle. Jonkin verran kokemusta on myös aikuisasiakkaiden ääniongelmien ja kuulovikaan liittyvien haasteiden kuntouttamisesta.

Opintojen loppuharjoittelun tein Oysin Lastenneurologian poliklinikalla, jossa arvioin eri ikäisten lasten kielellisiä taitoja osana moniammatillista työryhmää. Olen kahden lapsen äiti ja aiemmalta koulutukseltani lastentarhanopettaja, joten lasten kanssa työskentely on lähellä sydäntäni. Erityisen tärkeänä työssäni pidän asiakkaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä, sekä sujuvaa yhteistyötä lähipiirin kanssa.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa, 2020
 • Pragmatics, play and theory of mind and executive functions (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Apusanamenetelmä, 2017
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2016
 • Apraxia, sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders, 2016
 • OPT-2, 2016
 • Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 2016
 • Näin ohjaat yhteisöä, 2016
 • PRT (Pivotal Response Training), 2016
 • OPT-2, 2015
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2015

Elisa Jaakola

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt pääosin yksityisellä sektorilla. Lyhyitä jaksoja olen työskennellyt myös terveyskeskuksessa sekä lastenneurologian poliklinikalla. Suurimmaksi osaksi olen kuntouttanut lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen kehitys tai puhemotorisia pulmia. Jonkun verran kokemusta löytyy myös laaja-alaisista kehityshäiriöistä, suulakihalkioista, änkytyksestä sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöistä. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC) ovat myös olleet osa työtäni. Haluan kehittää osaamistani mahdollisimman laajasti puheterapian eri osa-alueilla ja kouluttautua säännöllisesti.

Etäterapiaan minulla heräsi kiinnostus, kun toimin pari vuotta lähiterapeuttina pula-alueella ja näin miten valtava määrä lapsia jää ilman puheterapiaa tai puheterapian aloitus viivästyy. Halusin jatkaa työskentelyä samalle ja muille pula-alueille, vaikka muutin alueelta pois.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • PROMPT-kosketusvihjemenetelmä, tasot 1 ja 2 (Introduction to PROMPT: technique ja bridging PROMPT Technique to Intervention), 2018-2019
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2019
 • PECS 1 BASIC (Picture Exchange Communication System), kuvanvaihtomenetelmä, 2017
 • Kuvakommunikaation ABC, 2017
 • Leikki – lapsen tärkein toiminta, 2017
 • Mielekkään kielen reseptit – apu ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen, 2017
 • Laulupiirtämisen menetelmä, 2017
 • Tukiviittomien peruskurssi, 2015

Maiju Karhu

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Minulla on kokemusta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä niin kerronnan, autismin, kehitysvammaisten parissa kuin myös huonokuuloisten kuntoutuksesta. Kokemusta on myös kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutuksesta, kommunikoinnin apuvälineiden käytöstä sekä lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutuksesta.

Koulutukset
 • Puheterapeutti
 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin
 • OPT 1+ 2
 • Mindfullness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena

Jasmin Alian

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen valmistunut puheterapeutiksi 2016, minkä jälkeen olen ehtinyt tehdä sekä arviointi- että kuntoutustyötä pääosin eri-ikäisten lasten kanssa. Kokemusta minulla on karttunut laaja-alaisesti erilaisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta ja arvioinnista, kommunikoinnin tukikeinojen ja apuvälineiden hyödyntämisestä ja ohjaamisesta asiakkaiden lähiympäristöille sekä työskentelystä asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi autismi tai kehitysvamma. Tietojeni ja taitojeni kartuttamiseksi olen lisäksi osallistunut erilaisiin lisäkoulutuksiin.

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • Tukiviittomat 1, 2015
 • Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa, 2016
 • OPT 1 ja OPT 2, 2016, 2017
 • PRT (Pivotal Response Training), 2017
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin, 2017
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, 2018

Sanna Tikkanen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2012 lähtien, ensin terveyskeskustyössä arvioiden ja kuntouttaen asiakkaita vauvasta vaariin ja sitten yksityisellä puolella kuntouttaen pääasiassa Kelan maksamia asiakkaita. Asiakaskuntani on koostunut suurimmaksi osaksi alle kouluikäisistä lapsista, joilla on erilaisia kielenkehityksen pulmia. Minulla on kokemusta myös aikuisasiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Käytän mielelläni erilaisia AAC-keinoja työssäni helpottamaan kommunikointia puolin ja toisin. Pyrin aina löytämään jonkin asiakasta henkilökohtaisesti innostavan ja kiinnostavan asian, jonka ympärille terapiasta voi rakentaa mukavan ja mielenkiintoisen tapahtuman. Lasten kanssa löytyy helposti juteltavaa, sillä kotona 3- ja 5-vuotiaat lapset pitävät huolen siitä, että äiti pysyy ”ajan hermolla”. Vapaa-ajallani juoksen pallon perässä ja toteutan itseäni käsitöitä tekemällä. Työssä pääsen toteuttamaan itseäni myös materiaalien valmistamisen parissa ja etäpuheterapia onkin avannut siihen aivan uusia ovia!

Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • 2012                    Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa, Oulu, 1pv

 • 2012                    PRT-menetelmän koulutus, Honkalampi-säätiö, Oulu, (1pv)

 • 2013                   GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rovaniemi, 3pv

 • 2013                    Muisti ja oppiminen – Teoriaa ja harjoituksia, Niilo Mäki Instituutti, Oulu, 1pv

 • 2013                    Lasten ja aikuisten puheen apraksia – Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (lasten osuus), Edythe Strand, Oulu, 3 pv

 • 2014                    Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä, Aino Mattinen, Oulu, 1 pv

 • 2015                    ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) järjestäjänä: Vauhtia autismikuntoutukseen – AVANTI! -hanke ja Terameri Kuntoutus Oy , 18. – 19.11.2015, 11. – 12.1.2016, 7. – 8.4.2016,  koulutuskokonaisuus 6 päivää

 • 2018                   Terapeuttisuuden peruspalikat ja lasta kuunteleva leikki puheterapeutin työvälineenä, Erja Kare ja Tuula Sorvisto, Oulu 1 pv

 • 2018                   OPT1-verkkokurssi, TalkTools, 2pv

 • 2019                    Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen, Helsinki 2pv, 6.-7.6.2019, Cynthia Cress

 • 2020                   AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät, etätoteutus, Professio 14h

Heta Kemppainen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Aloitin puheterapeuttina työskentelyn syksyllä 2015. Valmistuttuani työskentelin aluksi terveyskeskuksessa, jossa työnkuvaani kuului alle kouluikäisten lasten vuorovaikutukseen, syömiseen sekä kielen kehitykseen liittyvien pulmien arviointi ja kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. Tämän jälkeen siirryin yksityispuolelle, jossa olen työskennellyt sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden että terveyskeskuksen asiakkaiden kanssa. Puheterapeuttina minulle on kertynyt kokemusta pääasiassa viivästyneen kielen kehityksen, kehityksellisen kielihäiriön, epäselvän puheen, vuorovaikutuksen, syömisen ja halkion jälkitilaan liittyvien haasteiden kuntoutuksesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä kommunikoinnin ja puheterapian tukena. Lisäksi minulla on hieman kokemusta aikuisasiakkaiden sekä kuulovikaan liittyvien pulmien kuntoutuksesta.

Puheterapiassa pidän erittäin tärkeänä lapsen kannustamista sekä lähiympäristön osallistamista terapiaan. Valmistan ja hyödynnän terapiassa mielelläni lapsen mielenkiinnonkohteisiin liittyvää materiaalia, sillä innostus ja iloinen mieli lisäävät usein harjoittelumotivaatiota. Olen itse kahden lapsen äiti. Lasten ja erilaisten perheiden kanssa työskentely on minulle täten hyvin mieluista ja luontevaa.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

– Tukiviittomat (Ouluopisto, 2010)
– Working With Selective Mutism (Kuopion yliopistollinen sairaala, 2016)
– Motivoiva haastattelu (Reima Saarinen, 2016-2017)
– ICF-koulutus (Savonia amk, 2016)
– Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus (Leena Mäkinen ja Anne Suvanto, 2016)
– OPT 1: A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (Sara Rosenfeld-Johnson, 2016)
– OPT 2: Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (Renee Roy Hill, 2016)
– Kipinöitä ja käytännönideoita kuvakommunikointiin (Kommunikointikeskus Kipinä Oy, 2019)
– Pivotal Response Training autismin kirjon kuntoutuksessa (Professio, 2018)

Eveliina Kemppainen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Olen työskennellyt vuodesta 2014 lähtien yksityisillä palveluntuottajilla. Etäkuntoutusta olen tehnyt vuodesta 2015 lähtien lähikuntoutuksen rinnalla. Olen osallistunut myös useisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin asiakastyön rinnalla. Kokemusta minulla on eniten alle kouluikäisistä lapsista, joilla on erilaisia kielellisiä pulmia, mutta työskentelen mielelläni eri ikäisten asiakkaiden kanssa aina lapsista ikäihmisiin saakka.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC, Helsinki, Tuula Savinainen-Makkonen ja Annukka Kuutsa, 1pv

PRT – Pivotal Response Training ja voimauttava vuorovaikutus autistisen lapsen  kommunikoinnin kuntoutuksessa, Oulu, Tutoris Oy, 2019, 1pv

Teknologia kuntoutuksessa, Oulu, Tutoris Oy, 2018, 3pv

 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2pv), Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (1pv), Management of Pediatric Motori Speech Disorders (2pv), 2016-2018, Oulu ja Helsinki, Tuula Savinainen-Makkonen ja Annukka Kuutsa, 5pv

 Etäsertifikaatti, Oulu, Tutoris Oy, 2017, 1pv

 Kuntoutukseen liittyvät ohjelmistot (Diarium, IMS, Kanta), Oulu, Tutoris Oy, 2017, 1pv

 OPT-1 Verkkokurssi, Talktools, 2016, 2pv

 Autismikuntoutus arjessa, Oulu, Tutoris Oy, 2016, 5pv

 Tabletti kuntoutus- ja terapiatyössä, Oulu, Tutoris Oy, 2015, 1 pv

 GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, Rovaniemi, Lapin AMK, 2014, 3 op

Niina Mehtomaa

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2017 Oulun yliopistosta. Opintoihin kuuluvan loppuharjoittelun suoritin erikoissairaanhoidon puolella lastenneurologisella poliklinikalla, jossa työskentelin vielä harjoittelun jälkeen muutamia viikkoja sijaisena. Valmistumiseni jälkeen olen toiminut puheterapeuttina yksityisellä sektorilla, jossa työskentelin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden parissa. Pisimmän työkokemuksen omaan perusterveydenhuollosta, jossa työtehtäviini kuului alle kouluikäisten lasten arvioiminen, kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. Työurani aikana minulle on kertynyt kokemusta pääasiassa viivästyneen kielenkehityksen, vuorovaikutuspulmien, kehityksellisen kielihäiriön sekä epäselvän puheen kuntoutuksesta.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus, verkkokoulutus, 2020

Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin (2 päivää), 2018

Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänteet kuntoutetaan, (1 päivä), verkkokoulutus, 2019

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe (1 päivä), 2019

PRT (2 päivää), 2019

iPad kuntoutuksessa (1 päivä), 2018