Sari Väätäjä, Puheterapeutti, FM, KK

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2015 lähtien, kuntouttaen pääosin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa olevia eri-ikäisiä lapsiasiakkaita heidän arkiympäristöissään. Kokemusta minulla on muun muassa viivästyneen puheen ja kielenkehityksen, puhemotoriikan, suulakihalkion, autismikirjon ja varhaisen vuorovaikutuksen haasteista, sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien, kuten kuvakommunikaation ja tukiviittomien käytöstä ja ohjaamisesta lähiympäristölle. Jonkin verran kokemusta on myös aikuisasiakkaiden ääniongelmien ja kuulovikaan liittyvien haasteiden kuntouttamisesta.

Opintojen loppuharjoittelun tein Oysin Lastenneurologian poliklinikalla, jossa arvioin eri ikäisten lasten kielellisiä taitoja osana moniammatillista työryhmää. Olen kahden lapsen äiti ja aiemmalta koulutukseltani lastentarhanopettaja, joten lasten kanssa työskentely on lähellä sydäntäni. Erityisen tärkeänä työssäni pidän asiakkaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä, sekä sujuvaa yhteistyötä lähipiirin kanssa.

TÄRKEIMMÄT LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa, 2020
Pragmatics, play and theory of mind and executive functions (Oulun yliopisto, 5op), 2020
Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät (Oulun yliopisto, 5op), 2020
Apusanamenetelmä, 2017
Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2016
Apraxia, sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders, 2016
OPT-2, 2016
Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 2016
Näin ohjaat yhteisöä, 2016
PRT (Pivotal Response Training), 2016
OPT-2, 2015
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2015

Olli Liukkonen, Puheterapeutti, FM

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Valmistuin puheterapeutiksi lokakuussa 2015 Oulun yliopistosta. Puheterapeutin työt aloitin kesällä 2014 ollessani Varkauden terveyskeskuksen ja aluesairaalan puheterapeuttina, jolloin suurin osa työstäni koostui lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Syksystä 2014 kevääseen 2015 toimin Terameri Kuntoutuksen puheterapeuttina arvioiden ja kuntouttaen lapsi- ja aikuisasiakkaita. Pääpaino oli kuitenkin selkeästi kiinnostuksen kohteessani, aikuisasiakkaissa, ja ennen kaikkea afasiakuntoutuksessa. Loppuharjoitteluni suoritin Ylä-Savon SOTE Kuntayhtymässä (kesä 2015), jossa arvioin ja kuntoutin kaikenikäisiä ja kaikkiin häiriöryhmiin kuuluvia, mutta ennen kaikkea tein alle kouluikäisten kielen arviointia. Puheterapeutin työni lisäksi toimin erityisryhmän kuntosali- ja salibandyohjaajana. Harrastuksiini kuuluu kuntosali ja snooker.

Etäpalveluista kiinnostuin lukiessani maailmalla tehtyjä tutkimuksia etäkuntoutuksen vaikuttavuudesta. Lisäksi isona tekijänä oli tieto alueellisesta epätasa-arvosta puheterapiapalvelujen saatavuuden suhteen. Suomessa on alueita, joissa kuntoutukseen pääsy on joko mahdotonta tai vie suhteettoman paljon aikaa. Usein terapian aloitus viivästyy niin, että terapian vaikuttavuus on tutkimusten mukaan huomattavasti alhaisempi kuin optimitilanteessa aloitetun kuntoutuksen. Etäkuntoutusta toteuttamalla ja kehittämällä uskon pystyväni vaikuttamaan tasapuolisuuteen ja terapian hyöytysuhteeseen.

Lisä- ja täydennyskoulutukset

Tukiviittomien alkeiskurssi, 3 op., Oulun Yliopisto, 2013
Rakenteellinen kirjaus -koulutus, 8h, Coronaria Kuntoutus, 2016
GAS- Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, 8h, Terameri Kuntoutus Oy, 2016
Näin ohjaan yhteisöä, 4h, Therapeija, 2016
Sitoutumista ja yhteistyötä, 4h, Therapeija, 2016
Motorisen oppimisen vaikeudet, 1 op., Niilo Mäki Instituutti, 2016
iPad kommunikaation tukena, 6h, Terapiapaja, 2017
Dysfagia ALS-, MS- ja Parkinsonin taudissa, 8h, Dysfagialiitto, 2017
Etäkuntoutus, Professio Oy, 2 päivää, 2017
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 8h Tuula Savinainen-Makkonen, 2017
Puheterapiaa etänä? Lakipykälistä toteutukseen, 3h, Therapeija, 2017

Etäpuheterapeuttina pystyn tarjoamaan palveluja muun muassa:

● terveyskeskuksille
● sairaaloille
● kouluille
● neuvoloille

Lyhyt kuvaus

Toimitamme kunnan terveyskeskukseen vain vähän tilaa vievän tietokoneen, johon on asennettu kaikki tarvittava ohjelmisto ICT-osastomme toimesta. Asiakas muodostaa itsenäisesti tai avustajan tukemana palvelupisteen tietokoneelta tietoturvallisen verkkoyhteyden puheterapeuttiin. Tapaamiseen voidaan ottaa mukaan myös avustaja. Etäpalvelun antaja vastaa etäyhteyteen liittyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta. Käytössämme on Kanta integroitu Diarium asiakastietojärjestelmä. Voimme myös kirjata palveluntarjoajan potilastietojärjestelmään etäyhteydellä.

Elisa Jaakola, Puheterapeutti, FM

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

TYÖKOKEMUS
Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt pääosin yksityisellä sektorilla. Lyhyitä jaksoja olen työskennellyt myös terveyskeskuksessa sekä lastenneurologian poliklinikalla. Suurimmaksi osaksi olen kuntouttanut lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen kehitys tai puhemotorisia pulmia. Jonkun verran kokemusta löytyy myös laaja-alaisista kehityshäiriöistä, suulakihalkioista, änkytyksestä sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöistä. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC) ovat myös olleet osa työtäni. Haluan kehittää osaamistani mahdollisimman laajasti puheterapian eri osa-alueilla ja kouluttautua säännöllisesti.
Etäterapiaan minulla heräsi kiinnostus, kun toimin pari vuotta lähiterapeuttina pula-alueella ja näin miten valtava määrä lapsia jää ilman puheterapiaa tai puheterapian aloitus viivästyy. Halusin jatkaa työskentelyä samalle ja muille pula-alueille, vaikka muutin alueelta pois.

TÄRKEIMMÄT LISÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSET:
PROMPT-kosketusvihjemenetelmä, tasot 1 ja 2 (Introduction to PROMPT: technique ja bridging PROMPT Technique to Intervention), 2018-2019
Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2019
PECS 1 BASIC (Picture Exchange Communication System), kuvanvaihtomenetelmä, 2017
Kuvakommunikaation ABC, 2017
Leikki – lapsen tärkein toiminta, 2017
Mielekkään kielen reseptit – apu ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen, 2017
Laulupiirtämisen menetelmä, 2017
Tukiviittomien peruskurssi, 2015

Maiju Karhu, Puheterapeutti, FM

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Minulla on kokemusta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä niin kerronnan, autismin, kehitysvammaisten parissa kuin myös huonokuuloisten kuntoutuksesta. Kokemusta on myös kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutuksesta, kommunikoinnin apuvälineiden käytöstä sekä lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutuksesta.

KOULUTUKSET

Puheterapeutti
Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin
OPT 1+ 2
Mindfullness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena

Jasmin Alian, Puheterapeutti, FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi 2016, minkä jälkeen olen ehtinyt tehdä sekä arviointi- että kuntoutustyötä pääosin eri-ikäisten lasten kanssa. Kokemusta minulla on karttunut laaja-alaisesti erilaisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta ja arvioinnista, kommunikoinnin tukikeinojen ja apuvälineiden hyödyntämisestä ja ohjaamisesta asiakkaiden lähiympäristöille sekä työskentelystä asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi autismi tai kehitysvamma. Tietojeni ja taitojeni kartuttamiseksi olen lisäksi osallistunut erilaisiin lisäkoulutuksiin.

TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET:
Tukiviittomat 1, 2015
Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa, 2016
OPT 1 ja OPT 2, 2016, 2017
PRT (Pivotal Response Training), 2017
Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin, 2017
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, 2018